Michael Sydoryk

Choice by Michael Sydoryk
Choice
36" x 72"
(CAN) $6,450
Ascent by Michael Sydoryk
Ascent
40" x 60"
(CAN) $5,950
Reach by Michael Sydoryk
 Reach
40" x 60"
(CAN) $5,950
Isolated by Michael Sydoryk
Isolated
60" x 30"
(CAN) $4,650
Depth by Michael Sydoryk
 Depth
40" x 20"
(CAN) $2,450
Forgotten by Michael Sydoryk
Forgotten
36" x 24"
(CAN) $2,200